O nás

Informácie o našej spoločnosti

Informácie o nás

Hlavným zameraním spoločnosti GOLSTROJ – SM s.r.o. je ťažba, spracovanie a predaj prírodného drveného kameňa. Vďaka investíciám do najmodernejších mobilných technológií pre spracovanie kameniva sme sa stali lídrom v tomto segmente na Slovenskom trhu.

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

 • Naša spoločnosť je lídrom na trhu v mobilnom spracovaní hornín a komplexného zabezpečenia výroby jednotlivých frakcií z týchto hornín
 • Dlhoročné skúsenosti a referencie v danej oblasti
 • Firma disponuje všetkými potrebnými povoleniami v banskej oblasti a rekultivačných prác
 • Skúsený personál v oblasti ťažby, výroby a obchodu
 • Strojné a technologické vybavenie na najvyššej úrovni od svetových výrobcov v danom segmente

Predmet činnosti našej spoločnosti

 • banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici:
  • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  • zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach
  • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
 • prípravné práce k realizácii stavieb
 • prenájom hnuteľných vecí
 • kúpa tovaru a služieb na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Cieľe našej spoločnosti

Systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného kameniva, pri zachovaní vysokej stability jeho akosti zaistiť neustály rast objemu výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojiť potreby zákazníka.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je formulovaná politika vychádzajúca z celkových zámerov, ktoré je možné definovať ako požiadavku trvalého zlepšovania sa vo všetkých smeroch nášho pôsobenia, a tým upevňovania postavenia na Slovenskom trhu.

Systém manažmentu kvality životného prostredia a bezpečnosti práce a ochrany zdravia v našej spoločnosti, vychádza z celkových zámerov, ktoré je možné definovať ako požiadavku trvalého zlepšovania vo všetkých smeroch pôsobenia našej spoločnosti, a tým upevňovania postavenia našej spoločnosti na Slovenskom trhu.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je formulovaná politika nasledujúcim spôsobom:

V OBLASTI KVALITY – Systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného kameniva, pri zachovaní vysokej stability kvality produkcie, zaistiť neustály rast objemov výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojiť potreby zákazníka.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA je prioritou. Rovnako ako je ťažba surovín, je i ochrana životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou riadiaceho procesu našej spoločnosti.

Naša činnosť má vplyv na tvorbu krajiny, preto je sanácia a rekultivácia následkov ťažobnej činnosti samozrejmou súčasťou našej práce.

Na tento účel budeme využívať vytvorené zákonné rezervy ale aj vlastné finančné prostriedky.

ZLEPŠOVANIE ENVIROMENTÁLNEHO PROFILU KAMEŇOLOMU

Zlepšovanie enviromentálneho profilu prevádzok kameňolomov, znižovanie hodnôt hluku a prašnosti u existujúcich technológií, docielime ich modernizáciou alebo enviromentálnymi investíciami.

Postupným nahradzovaním zastaraných výrobných technológií novými technológiami, ktorých parametre hlučnosti a prašnosti sú na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni, ktorú dnešná moderná technika umožňuje a je v našich podmienkach ekonomicky dostupná.

Na prvom mieste v manažmente bezpečnosti práce je prevencia. Budeme presadzovať prevenciu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti práce vo všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo možným úrazom a havarijným stavom. To súvisí tiež s nekompromisným vyžadovaním používania osobných a pracovných ochranných prostriedkov.

Naša spoločnosť neustále a systematicky zvyšuje kvalitu vyrábaného kameniva pri zachovaní vysokej stability jeho akosti, aby sme uspokojili všetky potreby našich zákazníkov. Dôkazom sú pravidelné investície v do nových technológií a modernizácia ťažobnej techniky.


Obchodná činnosť

Spoločnosť GOLSTROJ – SM S.R.O., v súčasnosti prevádzkuje dva kameňolomy a jednu štrkovňu. Pri svojej činnosti kladieme vysoký dôraz na modernizáciu technologického zariadenia, čím prispievame k zlepšovaniu kvality dodávanej produkcie a životného prostredia.

Dôkazom sú investície v podobe obstarania nových technologických mobilných liniek na spracovanie kameniva v kameňolomoch, a modernizácia ťažobnej techniky v štrkovniach, ktorými sa znížili prestoje, zlepšili pracovné podmienky a zvýšila kapacita, kvalita a množstvo vyrábaných frakcií. Zvýšila sa tým aj bezpečnosť práce a znížilo sa ekologické zaťaženie krajiny.

Naša spoločnosť sa vďaka investíciám v posledných rokoch do najmodernejších mobilných technológií pre spracovanie kameniva, stala lídrom v tomto segmente na Slovenskom trhu.

Vďaka tomu ponúkame spracovanie kameniva aj v iných lokalitách ako subdodávateľ pre ďalšie spoločnosti v tomto sektore.